Wednesday 11 December 2019

gargouoilli - to gurgle

gargouoilli


Présent

j'gargouôle
tu gargouôle
i' gargouôle
ou gargouôle
j'gargouoillons
ou gargouoilliz
i' gargouôlent


Prétérite

j'gargouoillis
tu gargouoillis
i' gargouoillit
ou gargouoillit
j'gargouoillînmes
ou gargouoillîtes / ou gargouoillîdres
i' gargouoillîtent / i' gargouoillîdrent


Împarfait

j'gargouoillais
tu gargouoillais
i' gargouoillait
ou gargouoillait
j'gargouoillêmes
ou gargouoillêtes
i' gargouoillaient


Futur

j'gargouôl'lai
tu gargouôl'las
i' gargouôl'la
ou gargouôl'la
j'gargouôl'lons
ou gargouôl'lez
i' gargouôl'lont

Conditionnel

j'gargouôl'lais
tu gargouôl'lais
i' gargouôl'lait
ou gargouôl'lait
j'gargouôl'lêmes
ou gargouôl'lêtes
i' gargouôl'laient


Présent Subjonctif

qué j'gargouôle
qué (qu') tu gargouôle
qu'i' gargouôle
qu'ou gargouôle
qué j'gargouoillions / qué j'gargouôl'lêmes
qu'ou gargouoilliez / qu'ou gargouôl'lêtes
qu'i' gargouôlent

Împarfait subjonctif

qué j'gargouoillîsse
qué (qu') tu gargouoillîsse
qu'i' gargouoillîsse
qu'ou gargouoillîsse
qué j'gargouoillîssions
qu'ou gargouoillîssyiz / qu'ou gargouoillîssiez
qu'i' gargouoillîssent

Temps composés

Présent continnu
j'sis à gargouoilli, etc.
Pâssé continnu
j'tais à gargouoilli, etc.
Futur continnu
jé s'sai à gargouoilli, etc.
Parfait
j'ai gargouoilli, etc.
Pus-qu'parfait
j'avais gargouoilli, etc.
Futur Parfait
j'éthai gargouoilli, etc.
Conditionnel Parfait
j'éthais gargouoilli, etc.
Parfait continnu
j'ai 'té à gargouoilli, etc.
Pus-qu'parfait continnu
j'avais 'té à gargouoilli, etc.
Futur Parfait continnu
j'éthai 'té à gargouoilli, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j'éthais 'té à gargouoilli, etc.

Participes

Présent
gargouoillant
Pâssé
gargouoilli

Împératif

gargouôle, gargouoillons, gargouoilliz

No comments: